دختر قطار دوشنبه

رمان دختر قطار دوشنبه و روایت سه عاشقانه

بازخوانی داستان بلند دختر قطار دوشنبه  استاد ادبیات و زبان فارسی دانشگاهی یک روز صبح  با بیدار شدن از خواب در می یابد که همسرش او را ترک کرده است. داستان با فلاش بک استاد به گذشته خود ادامه می یابد. راوی در جستجوی همسر فعلی خود منیره گذشته را تا بُن جان می کاود. […]

Scroll to top