خرید اینترنتی کتاب از بوف کور تا هزار دستان

از بوف کور تا هزاردستان

در وطن از صد سال پیش به این طرف به نظرم سه کس را مهمترین هنرمندان این کشور باید محسوب کرد : صادق هدایت، علی حاتمی و مهران مدیری.

 رویی این حساب سه فصل از مهمترین فصل های کتاب حاضر را به این سه تن اختصاص داده ام.

رودهای خروشانی که سرچشمه این سه دریای ژرف هنر، در قالب ادبیات و سینما هستند، به قاعده تحت الشعور مشترک یونگ نقطه اتصال آنها برای خلق یک اقیانوس عظیم تر می شوند.

این سه تن درک کرده بودند که رمز خلق آثار جاودانه ای همچون بوف کور، هزار دستان و قهوه تلخ خلق جهان نو در پس بزنگاه های تاریخی این مرز و بوم است.

15000 تومان

Sign up for the newsletter from updates on Robinson's writing, events and more.

Scroll to top