امید جهانمرد

 امید جهانمرد  متولد بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی است؛ این مولف اصفهانی صاحب آثار مختلف در حوزه ادبیات داستانی و نقد می باشد.  

دختر قطار دوشنبه ( نام قدیمی منیرا ) ، گربه وان، شبحی در آیینه خانه و از بوف کور تا هزار دستان از جمله تالیفات وی به شمار می آیند.

آثار داستانی و رمانی وی عمدتاً بر پایه نظریه فروید مبتنی بر اصالت رویا و متعلق به طیف گسترده ی مکتب سورئالیست می باشد.

برای مراجعه به صفحه نویسنده در سایت موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران در اینجا کلیک کنید.

 امید جهانمرد  متولد بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هفت خورشیدی است؛ این مولف اصفهانی صاحب آثار مختلف در حوزه ادبیات داستانی و نقد می باشد.  

دختر قطار دوشنبه ( نام قدیمی منیرا ) ، گربه وان، شبحی در آیینه خانه و از بوف کور تا هزار دستان از جمله تالیفات وی به شمار می آیند.

آثار داستانی و رمانی وی عمدتاً بر پایه نظریه فروید مبتنی بر اصالت رویا و متعلق به طیف گسترده ی مکتب سورئالیست می باشد.

دختر قطار دوشنبه ( نام قدیمی منیرا ) ، گربه وان، شبحی در آیینه خانه و از بوف کور تا هزار دستان از جمله تالیفات وی به شمار می آیند.
- امید جهانمرد
پخش ویدیو

به زودی این بخش در دسترس عموم قرار می گیرد.

به زودی این بخش در دسترس عموم قرار می گیرد.

Sign up for the newsletter from updates on Robinson's writing, events and more.

Scroll to top